• obrona podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę, Policję lub inny organ, któremu ustawa przyznaje uprawnienia Policji;
 • obrona oskarżonego na etapie postępowania karnego i karno-skarbowego;
 • obrona obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenie;
 • reprezentacja Skazanego na etapie postępowania wykonawczego, w tym opracowywanie wniosków o odroczenie i przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz w sprawach wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego;
 • reprezentacja Klienta w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie;
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych na skutek przestępstwa lub wykroczenia jako pełnomocnik pokrzywdzonego oraz pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego;
 • sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • sporządzanie substydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia;
 • sporządzanie odpowiedzi na akt oskarżenia, apelacji, zażaleń, kasacji.
 • sprawy o zapłatę;
 • sprawy o błędy w sztuce medycznej;
 • sprawy z zakresu uzyskania odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego, renty na rzecz osób, które doznały uszczerbku oraz rodzin, które w wyniku wypadku straciły osobę najbliższą, zarówno na etapie zgłoszenia szkody u towarzystwa ubezpieczeniowego, jak i postępowania sądowego;
 • przygotowywanie umów;
 • sprawy związane z ochroną dób osobistych;
 • sprawy związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości: zasiedzenie, służebność gruntowa, służebność przesyłu, służebność drogi koniecznej;
 • sprawy związane z ochroną własności: powództwa windykacyjne, powództwa negatoryjne, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności;
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 • spory sąsiedzkie;
 • windykacja należności.
 • wniosek o przyjęcie lub odrzucenie spadku;
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu;
 • dział spadku;
 • zachowek;
 • wydziedziczenie;
 • zapis windykacyjny.
 • sprawy o rozwód i separację;
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków;
 • sprawy o ustalenie rozdzielności majątkowej małżeńskiej;
 • sprawy o alimenty między małżonkami oraz między małżonkiem a dziećmi;
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z dziećmi;
 • sprawy o ograniczenie lub pozbawienia władzy rodzicielskiej;
 • sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka;
 • sprawy dotyczące opieki i kurateli;
 • sprawy o przysposobienie oraz ubezwłasnowolnienie.
 • ustalenie stosunku pracy;
 • o sprostowanie świadectwa pracy;
 • powództwa o przywrócenie do pracy;
 • powództwa o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne;
 • odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia;
 • o zapłatę wynagrodzenia za pracę;
 • roszczenia o wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny jak i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop;
 • sprawy z zakresu zakazu konkurencji oraz jego naruszenia;
 • sprawy z zakresu mobbingu oraz dyskryminacji pracownika i związane z tym roszczenia pieniężne;
 • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym emerytury, renty, zasiłki.
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed organem administracji publicznej;
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów I instancji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
 • sporządzanie skarg do WSA i skarg kasacyjnych do NSA.
 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń;
 • zakładanie działalności gospodarczej, rejestracja spółek i innych podmiotów prawa handlowego;
 • przygotowywanie umów;
 • windykacja wierzytelności przedsiębiorców;
 • reprezentacja przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, organami administracji i sądami administracyjnymi w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zadzwoń do nas

793 116 088

Poniedziałek – Piątek, 09.00-17.00

Napisz do nas

kontakt@kreatorniazmian.pl

Zapraszamy do rozmowy

Nasze biuro

ul. Szosa Lubicka 16/21, 87-100 Toruń

Zapraszam od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -17:00, po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną lub elektroniczną na spotkanie.